ANBI

Vanaf 2014 is het verstrekken van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een stichting met een ANBI-status. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI aanwijzen hebben deze belastingvoordelen, zo ook Stichting Special Kids Pakistan.


ANBI informatie Stichting Special Kids Pakistan

Naam instelling
De officiële naam van de stichting is Stichting Special Kids Pakistan. Zij staat in de markt ook
bekend met de naam Special Kids Pakistan

RSIN nummer
Het RSIN nummer van de stichting is 850403091

Contactgegevens
Het postadres is it Grien 7/9084 AM Goutum

Bestuurssamenstelling
De stichting kent een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Tjitske Zuidema, voorzitter
Karin Murk, secretaris
Erwin Posthumus, penningmeester
De bestuursleden ontvingen geen bezoldiging of kostenvergoeding.

Doelstelling en beleidsplan 2013
Special Kids Pakistan is een stichting die projecten in Karachi, Pakistan
ondersteunt. Dit zijn projecten die richten op kinderrevalidatie, onderwijs
en/of dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke, motorische en/of
zintuiglijke beperking. Doordat deze kinderen overdag naar een school of
dagbesteding kunnen gaan, krijgen ze (een vorm van) onderwijs maar er
wordt ook voorkomen dat ze of thuis zitten of op straat gaan zwerven met
alle gevolgen van dien. Ook heeft de opvang van deze kinderen impact op de
gezinnen. Ouders hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan; er
wordt ondermeer voorlichting gegeven en ouders worden geholpen met
problemen die zij ondervinden in de verzorging van hun kind.

In het jaarverslag 2012 is het beleidsplan 2013 als volgt verwoord:
Voor het jaar 2013 en 2014 ondersteunen we de volgende projecten:
  •  Shan Academy: inclusive education school,
  •  Bait Ul Tabassum: kinderrevalidatie.
  • Dar Ul Mussarat: dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking,
  • Gosha-e-Affiat: een woonvoorziening en dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Elk jaar zullen we ons beraden op de voortzetting van het ondersteunen van bovengenoemde projecten en/of er nieuwe projecten bijkomen. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de situatie in Karachi.

De goedgekeurde begroting 2013 is als volgt: jaarrekening 2013

Ambitites voor 2013 en wat er van terecht is gekomen!
  • Financiering en voorbereiden van de training januari 2014 in Karachi door Karin en Tjitske. Het tweede half jaar van 2013 was het erg onrustig in Karachi.De projectleiders werden bedreigd; de school is daarom een tijdje dicht geweest, men durfde zich niet goedmeer op straat vertonen, er werden geen kinderen meer van huis opgehaald. Deze onrustige situatie is de reden dat Karin en Tjitske besluiten om in januari 2014 niet naar Karachi te gaan. Het was ook maar de vraag of zij in de wijken van de projecten konden komen.
  •  Voortzetting financiering technische werkplaats van Bait Ul Tabassum. De laatste 2 jaar is door de stichting de Brug geld geven voor de technische werkplaats (voor aanpassingen, prothesen e.d.). Hierdoor kon de werkplaats start maken. Groot was dan ook de schok toen we het bericht kregen dat de technische man van de werkplaats plotseling overleden was. Hij was nog maar 45 jaar! Gelukkig is er weer een nieuw persoon aan het werk de werkplaats
  • Voortzetten van de managementtraining voor de projectleiders. Afgelopen jaren zijn de verschillende projectleiders getraind om meer projectmatig te gaan werken. Ze hebben geleerd om jaarplannen te maken, projectvoorstellen te schrijven en fondsen te werven in eigen land. De training is in 2011 gestart met een scholing van een paar weken, daarna ging de trainer maandelijks bij alle projecten langs gegaan om de vooruitgang in de gaten te houden en om ze te ondersteunen bij het beleidsmatig werken. Maar omdat wij nog overtuigd zijn van het nut van deze training en van het vervolg hebben we de trainer gevraagd om ook in 2013 de projecten te blijven scholen. Er is o.a. Een cursus financieel-management opgestart
  •  Aanschaffen van een aantal laptops voor de projecten. De verschillende projecten maken gebruik van computers (desktops) maar omdat de stroom vaak uitvalt, kunnen ze op dat moment niet achter de computer werken. Eén van de punten die uit de managementtraining naar voren komt, is dat men een betere theoretische basis moet krijgen. Dit kan door het volgen van trainingen maar ook, vooral door het lezen van artikelen e.d. op internet. Dit geldt ook voor de leerkrachten. Daarom hebben we in juni 2013 een bedrag overgemaakt naar de verschillende projecten overgemaakt waar ze inmiddels laptops voor hebben aangeschaft. 
  • Het aanstellen van een administrateur bij Gosha-e-Affiat. We hebben Gosha-e-Affiateen bedrag overgemaakt waar ze drie maanden lang een administrateur voor een aantal uur in de week kunnen aantrekken. Dit om te zorgen dat de financiële administratie op orde is.
  • School en/of een dagopvang voor kinderen met visuele beperking Het is nog steeds een wens van Karin en mij dat er in de wijk Baldia ook een school en/of een dagopvang voor kinderen met visuele beperking zou komen. Er zijn wel scholen voor slechtziende en blinde kinderen in Karachimaar dat is vanuit de wijk Baldia vaak erg ver rijden. We hebben het al een paar keer tijdens onze trainingen meegemaakt dat er ouders zijn die hun normaal begaafd slechtziend kind op een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking willen doen! We wilden 2013 gaan gebruiken om ons hier verder op te oriënteren. Helaas is dat er nog niet van gekomen. Dit had verschillende redenen; deels omdat wij hier in Nederland het nogal druk hadden met onze dagelijkse bezigheden maar ook omdat het afgelopen jaar erg onrustig was in Karachi


Beloningsbeleid
De stichting is qua omvang een kleine organisatie. Er is geen personeel in dienst.


 De stichting kent een bestuur. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.